Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва “СТАРНАВ” ООД („Дружеството“, „Администраторът„СТАРНАВ" или „Ние“) по време и във връзка с ползването на:

- нашия уебайт – https://starnav.eu/;

- при кандидатстване на публикуваните от нас обяви за работа и по време на подбора на персонал;

- при сключване и изпълнението на договори с Дружеството;

- както и във връзка с комуникацията по осъществяването на горепосочените дейности;

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес: privacy@starnav.eu или на пощенски адрес: 8000, гр. Бургас, ул. Транспортна , Бизнес Център „Кондоско“, офис 21.

Ако искате да потвърдите, че СТАРНАВ обработва Ваши лични данни, или искате да осъществите достъп до личните данни, които Дружеството може да има за Вас, моля, свържете се с нас чрез имейл адрес: privacy@starnav.eu

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение........................................................................................................................................

 2. Кои носи отговорност за личните ви данни.................................................................................

 3. Кои са основните категории лица, чиито лични данни обработваме.......................................

 4. Какви данни обработваме, цели, основание и срок на обработване........................................

 5. Какви са вашите права по отношение на личните ви данни.......................................................

 6. Как може да упражните вашите права.........................................................................................

 7. Кои е органът към когото може да подадете жалба...................................................................

 8. Бисквитки.........................................................................................................................................

 9. Как защитаваме вашата информация...........................................................................................

 10. Актуализиране на политиката за поверителност.........................................................................

1. Въведение

Ние искаме процесът по обработване на Вашите данни да бъде напълно открит и прозрачен, за това по-долу сме описали категориите данни, целите, основанията и срокът за тяхното съхранение, както и Вашите права във връзка с тези данни.

2. Кои носи отговорност за личните ви данни

Администратор на лични данни е "СТАРНАВ" ООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 147053078, със седалище и адрес на управление: 8000, гр. Бургас, ул. Транспортна , Бизнес Център „Кондоско“, офис 21

Ако имате въпроси във връзка с обработваните от Дружеството лични данни, може да се свържете с нас чрез имейл на: privacy@starnav.eu

3. Кои са основните категории лица, чиито лични данни обработваме

 • Кандидати за работа, които са кандидатстви при СТАРНАВ;

 • Кандидатите, които осигуряваме или на които предоставяме работа при някой от нашите партньори /корабопритежатели/;

 • Потребителите на уеб сайта https://starnav.eu/ , както и тези кандидаствали за работа през платформите на нашите партньори: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.,

заедно наричани по-долу „Кандидати за работа“ 

и

 • Законни представители и лица за контакт на партньори, с които работим, наричани по-долу “Контрагенти

4. Какви данни обработваме, цели, основание и срок на обработване

Ние събираме лични данни по различни начини – при кандидастване чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и партньори.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва следните данни:

 • за физическа идентичност: вашите имена, ЕГН, дата и място на раждане, подпис, паспортни данни, данни по личната карта: номер на лична карта, дата на издаване и валидност, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, снимка, цвят на очи, коса, ръст като се има предвид, че:

- обработваме лични карти, само ако такива трябва да бъдат представени пред държавни органи или са необходими за администриране на трудовите правоотношения (например, във връзка с командироване);

- не съхраняваме копия от вашите лични карти;

 • за социална идентичност: образование, професионална квалификация, професионален опит, информация, свързана със започване на работа, включително данни, съдържащи се в дипломи и други удостоверения, както и в свидетелства за съдимост, данни, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения, включително наложени дисциплинарни наказания и дискриминационни действия и бездействия, като се има в предвич, че:

- обработваме данни, съдържащи се в свидетелства за съдимост, само ако такива данни се изисква да бъдат представени по закон или са от съществено значение за изпълнение на съответната длъжност;

- съхраняваме дипломи единствено на лицата, които заемат позиции, изискващи определено ниво на квалификация/образование, поради това, че съответните документи могат да бъдат изискани от компетентните органи при бъдеща проверка.

 • за икономическа идентичност: данни за банкова сметка;

 • за семейна идентичност: семейно положение;

 • данни във връзка използването на нашия уебсайт: техническа информация, включително, но не само - IP адрес, местоположение, вид и версия на уеб-браузъра, доставчика на интернет услугата, информация във връзка сесиите при посещението;

 • други данни: данни за издадени визи, контакти за спешни случаи и контакти на членове на семейството; писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

 • специални категории данни:

Ние не обработваме чувствителна информация като : раса, религия, сексуалност, религиозни вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана.

СТАРНАВ може да обработва здравни данни съдържащи се в медицинските свидетелства, медицински изследвания за жълта треска, медицински изследвания за алкохол и наркотици, карти за предварителен медицински преглед преди започване на работа, като се има в предвид, че:

- обработваме данни за здравословно състояние, само ако кандидатствате за заемане на позиция на плавателен съд. Тези данни са ни необходими за да преценим вашата физическа и психическа пригодност за съответната позиция.

ЦЕЛ, ОСНОВАНИЕ И СРОК НА ОБРАБОТВАНЕТО

Ние обработваме данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използваме за други цели. Тези цели са изцяло свързани с основния ни предмет на дейност – подбор, консултиране, анализ и кариерно подпомагане на лица, желаещи да започнат работа/работещи на плавателен съд.

По-конкретно тези цели са:

- за набиране на персонал;

- за да осъществим връзка между вас и потенциален работодател;

- за да оценим пригодността ви като кандидат;

- за да изпълним наши договорни и преддоговрни задължения;

- за да изпълянваме нашите фирмени правила за контрол и качество на извършваните услуги;

- за счетоводно и данъчно облагане;

- за изпълнение на нормативни задължения;

Ние обработваме тези лични данни на основание пред-договорни и договорни задължение, включително сключването и изпълението на договор за посредничество по наемане на работа, сключване на трудов договор, както и на основание изпълнение на наши законови задължения.

В случайте, когато се налага да обработваме специални категории лични данни, ние ги обработваме само на основание изрично предоставено от вас съгласие.

Може да оттеглите предоставеното от вас съгласие по всяко време, следвайки процедурата посочена в Точки 5 и 6 по-долу.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

• данни, съдържащи се в професионалните автобиографии на непоканените на интервю кандидати за работа: не повече от 6 месец след приключването на конкретната процедура за подбор;

• данни, съдържащи се в професионалните автобиографии на кандидати за работа, поканени на интервю: в срок до 6 месеца след приключване на конкретната процедура за подбор, освен ако кандидатите не са предостави изрично съгласие за обработване на данните им за по-дълъг срок;

• данни, на кандидати, които са получили одобрениe за започване на работа при партньор - корабопритежател - за периода, през който са наети на работа при съответния работодател, и до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове.

• данни, които се съдържат във финансови документи и служат за счетоводно и данъчно отчитане ще бъдат съхранявани за период от 11 години.

• данни, съдържащи се в документацията, свързана с работни ведомости, оригинали на непотърсени трудови книжки, дневници и удостоверения: 50 години;

ТРЕТИ СТРАНИ, С КОИТО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ДАННИ:

За да осъщестяваме описаните по-горе цели, ние може да споделим ваши данни с нашите партньори – корабопритежатели, с корабни агенти, фирми поддържащи нашите софтуерни продукти, счетоводни къщи, правни консултанти, както и с държавни органи, като гарантираме осигуряване на защита на данните и законосъобразното им обработване.

5. Какви са вашите права по отношение на личните ви данни

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от Дружеството, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

  1. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато това обработване се основава на нашия легитимен интерес и вие смятате, че по този начин сме засегнали ваши фундаментални права и свободи. Ако подадете такова възражение, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тези цели.

  1. Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, когато обработването се основава на предоставено от вас информирано съгласие. Ако съгласието бъде оттеглено, и не е налице друго основание за обработването, ние ще изтрием вашите данните и ще преустановим обработването.

  1. Всички Субекти на данни имат право:

 • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от Дружеството;

 • на достъп и на копие от обработваните им лични данни;

 • на коригиране и изтриване на личните им данни;

 • на ограничаване на обработването; и

 • на преносимост;

6. Как може да упражните вашите права

За нас защитата на лични данни е от първостепенно значение, поради което имаме готовност по всяко време да обработим вашите заявки във връзка с горепосочените права.

Може да упражните горепосочените права, като изпратите сканирано копие на вашето искане чрез имейл до: privacy@starnav.eu, съдържащо следната информация:

 • име, адрес и други данни, които ще ни помогнат да ви идентифицираме

 • описание на искането

 • подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща

Ние ще прегледаме подадената заявка и ще върнем отговор на предоставената от Вас електронна поща в рамките на един месец от подаване на заявката.

7. Кои е органът към когото може да подадете жалба

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни.

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2; тел: 02/915 35 18; 02/915 35 15: имейл адрес: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg.

8. Бисквитки

Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“. „Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.

Много интернет сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от ред знаци, чрез които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър и да адаптират съдържанието си спрямо Вашите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникалния номер.

Чрез използването на „бисквитки“ уеб сайта на Дружеството може да предостави на своите потребители съдържание отговарящо на техните интереси.

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

Можете по всяко време да деактивирате използването на "бисквитките" на нашия уеб сайт чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на "бисквитки". Освен това, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако деактивирате настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

9. Как защитаваме вашата информация

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, продукти и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

10. Актуализиране на политиката за поверителност

Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще.

Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на уеб сайта. Поради това, Ви препоръчваме периодично да проверявате нашата уебстраница, за да сте запознати с нашата актуална Политика за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в нея. Използването на този уеб сайт след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

 

PRIVACY NOTICE

This Privacy Notice is intended to provide you with information about what personal data STARNAV OOD („the Company“, „the ControllerSTARNAV" orWe) processes about you in the course of and in relation with the use of:

- our website – https://starnav.eu/;

- when applying for any of the job offers posted by the Company and during the selection process;

- when signing and executing agreements with the Company;

- as well as in relation with the proceeding communication for the abovementioned activities;

If you have any questions, please contact us at: privacy@starnav.eu or on our post address: 21 office, Kondosko Business Center, Tranposrtna Str., 8000, Bourgas city.

If you want to confirm that STARNAV is processing your personal data or you want to access the personal data that the Company may have for you, please contact us via email at: privacy@starnav.eu

TABLE OF CONTENT

 1. Introduction.......................................................................................................................................

 2. Who is responsible for your personal data.......................................................................................

 3. What are the categories of concerned individuals whose personal data we process...................

 4. Which data we process, purposes, basis, and terms of processing..............................................

 5. What are you rights...........................................................................................................................

 6. How you can exercise your rights.....................................................................................................

 7. How to file a complaint....................................................................................................................

 8. Cookies..............................................................................................................................................

 9. How we protect your personal data................................................................................................

 10. Changes to the Privacy notice..........................................................................................................

1. Introduction

We want the data processing process to be fully open and transparent.

This Privcy Notice is to explain how we may use your personal data, the categories of data we may process, the purposes, the basis, the terms for storage as well as your rights in relation to that data.

2. Who is responsible for your personal data

The data Controller is "STARNAV" OOD, a company registered in the Commercial Register to Registry Agency under UIC: 147053078, with seat and management address: 21 office, Kondosko Business Center, Tranposrtna Str., 8000, Bourgas city

If you have any questions regarding the personal data processed by the Company, you may contact us by email at: privacy@starnav.eu

3. What are the categories of concerned individuals whose personal data we process

 • job applicants for positions at STARNAV;

 • job applicants to whom we cooperate to be employed at the vessels of our partners /ship-owners/;

 • Users of our website https://starnav.eu/ , as well as those candidates that have applied through the platforms of our partners: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg etc.,

all referred to as „Job Candidates

and

 • Legal representatives and contact persons of our partners, refered to as “Contractors

4. Which data we process, purposes, basis, and terms of processing

We process personal data through different channels - when applying for a position on our website; when using any of our partners’ platforms (e.g.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg etc.), through social media channels (Facebook, LinkedIn etc.), by phone or email, as well as during job interviews and personal selection procedures in our offices and in the course of our relationship with clients and partners.

We may process the following categories of personal data:

 • for physical identity: name, personal identification number, data and place of birth, signature, passport data, ID card data: number, date of issuance and validity, address, telephone number, email address, picture, colour of eyes and hair; height, where:

- we processes ID cards data of the persons only if such are required to be presented before state authorities or are needed for administration of the employment or agency services relations;

- we neither obtains nor keep copies of your ID cards;

 • for social identity: educational background, professional qualification, professional background, information related to commencement of work, including data contained in diplomas and other certificates, as well as in court references, data related to the performance of the employment relations including imposed disciplinary sanctions and discriminatory acts and omissions, where:

- we obtain and process data contained in court references, only if it is required by law or is of an essential importance for the respective job position;

- we keep diplomas only of those employees that are appointed for a position requiring certain level of certification/education since those documents could be required in future inspections by the competent authorities.

 • for economical identity: bank account details;

 • for family identity: family status;

 • data relating to the use of our website: technical information, including but not limited to: IP address, location, type and version of the web browser, internet service provider, visit session information;

 • other data: visas data, emergy contacts and family members contacts; personal data contained in emails that we receive from you during the application process;

 • special data categories:

We do not process sensitive information like: race, religion, sexuality, religious beliefs. If such information is sent to us, it will not be stored.

We may process health data contained in medical certificates, medical tests for yellow fever, alcohol and drug medical examinations, pre-medical check-up cards before commencing work, where:

- we process these data only if you apply for a position on a vessel. These data are necessary to assess your suitability for the position.

PURPOSES, BASIS ADN TERM OF PROCESSING

We process your data only for the purposes for which it is collected and we do not use it for other purposes. These purposes are related to our main business activity - selection, counseling, analysis and career support for individuals willing to launch career/have experience on a vessel.

Those various purposes are:

- for recruitment;

- to connect you with a potential employer;

- to evaluate your eligibility as a candidate;

- to fulfill our contractual and pre-contractual obligations;

- to meet our business rules for control and quality of service;

- for accounting and taxation;

- to fulfill our legal obligations;

We process these personal data on the basis of a pre-contractual and contractual obligations, including the signing and execution of a recruitment agency agreement, employment agreement as well as on the grounds of fulfilling legal obligations.

In the case where we have to process special categories of personal data, we process these data only on the basis of an explicit consent provided by you.

You may withdraw your consent at any time following the procedure described in Points 5 and 6 below.

The term of processing your Personal data for those purposes is as follows:

• data contained in CVs of non-shortlisted job applicants: up to 6 months after the closure of the specific selection procedure for which they are initially collected;

• data contained in CVs of short-listed job applicants: up to 6 months after closure of the specific selection procedure for which they are initially collected, unless they have have provided explicit content for processing of their personal data for a longer period;

• data of candidates approved to commence work with partner-ship-owner – for the time being employed at the respective employer and up to 6 years after termination of the respective contract or until closure of dispute related procedures;

• data contained in accounting registers and financial statements: 11 years;

• data contained in payroll related documentation, originals of non-delivered labour books, records and certificates for their issuance: 50 years;

SHARING YOUR DATA WITH THIRD PARTIES

In order to fulfill the abovementioned purposes, we may share your data with our partners - ship-owners, ship agents, companies supporting our software products, accountants, legal advisors, and government bodies, ensuring data protection and their lawful processing.

5. What are your rights

If you are an individual whose data are processed by the Company under any of the above circumstances, you have the following rights with this regard:

  1. You have the right to object to the processing of your personal data when such processing is based on our legitimate interest and you believe that this way we have affected your fundamental rights and freedoms. If you submit such an objection, we will no longer process your personal data for these purposes.

  1. You have the right to withdraw your consent at any time when processing is based on an informed consent you have provided. If consent is withdrawn and there is no other ground for processing, we will delete your data and discontinue processing.

  1. All Data Subjects have the right to:

 • be informed what kind of personal data are processed by the Company;

 • access and receive a copy of the processed data;

 • rectification or erasure of their personal data;

 • restrict the processing; and

 • data portability.

6. How you can exercise your rights

Data protection is of primary importance to us, which is why we are ready to process your requests at any time in relation to the above rights.

You may exercise any of your rights above by submitting a written application to privacy@starnav.eu, containing the following information:

 • name, address and other data, that will help us to identify you

 • description of your request

 • signature, data of submitting the application and your email address

We will review your request and return a response to your email within one month of submitting the application.

7. Which is the competent authority to file a complaint

If you believe we process your personal data in the wrong way, you can always contact us.

You also have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission on the following addres:

Address: Sofia City, 1592, "Prof. Tsvetan Lazarov " 2; tel: 02/915 35 18; 02/915 35 15:

E-mail address: kzld@cpdp.bg; website: www.cpdp.bg.

8. Cookies

If you use our website, we accept that you agree to the use of cookies.

A cookie is a small file, typically of letters and numbers, downloaded on to a device when the user accesses certain websites. Cookies allow a website to recognise a user’s device. For more information see: http://www.allaboutcookies.org/

The main purpose of cookies is to streamline your use of our website. Cookies make the interaction between users and websites faster and easier and enable us to identify your device and to enable the functionality of the website, including your ability to download our application forms.

Please note that if you choose to reject cookies, certain parts of this site may not be available to you or may not function properly. You can choose not to receive cookies by changing your browser settings.

Do the cookies contain personal data?

Personal information that accumulates through cookies can only be used to perform certain user operations. Such information is encrypted in a way that makes unauthorized persons access to it.

How to delete cookies?

You can always disable the use of cookies on our website by setting up the Internet browser used and thus permanently opt out of creating cookies. In addition, already set cookies can be deleted at any time via your internet browser or other software programs. This is possible with all popular Internet browsers. If you disable the cookie settings in the Internet browser you are using, not all features on our website can be fully utilized.

9. How we protect your personal data

To help protect the privacy of your personal data, we maintain physical, personal, technical and administrative safeguards. We update and test our security technology on an ongoing basis. We restrict access to your personal data to those employees and personal data processors who need to know that information to provide benefits, goods or services to you. In addition, we train our employees about the importance of confidentiality and maintaining the privacy and security of your information. We commit to taking appropriate disciplinary measures to enforce our employees' privacy responsibilities.

10. Changes to the Privacy notice

This Privacy Notice is expected to change from time to time. We reserve the right to amend the Privacy Notice at any time, for any reason, without notice to you, other than the posting of the amended Privacy Notice at our website. The new Privacy Notice will be effective from the date of the publication. Therefore, we encourage you to check our website frequently to see the current Privacy Notice that is in effect and any changes that may have been made to it. Using our website after publishing the updated Privacy Notice, is deemed as your agreement to the changes made.

The present documents represents privacy notice within the meaning of Art. 13 and Art. 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).